A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

Tartson velünk a A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I. utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Niederösterreich tartomány (magyarul Alsó-Ausztria) történelmi és kulturális emlékekben a leggazdagabb része Ausztriának, hiszen a középkor óta itt van az ország központja. Valaha a Habsburgok innen kormányozták hatalmas birodalmukat. Bécs környékén egy egész sor látványos kastély, vár, kolostor található, ezek jó része a Wiener­wald (magyarul Bécsi-erdő) nevű hegységben vagy annak lábainál fekszik.
Bécstől nyugatra a Wachau (az Osztrák Dunakanyar) talán a legszebb tá­ja Ausztriának, ha az alpesi vidékeket nem számítjuk. Hangulatos falvak, kisvárosok, szőlőskertek szegélyezik a Dunát, a hegytetőkön pedig romantikus várromok láthatóak.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45
M1 pálya és 1-es főút kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 7.30
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 

Program:

1. nap: Laxenburg, Mödling, Liechtenstein vára, Heiligenkreuz, Mayerling

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Laxenburg út­vo­na­lon. A Laxenbur­gi csá­szári kas­tély park­ja manap­ság a bécsi­ek egyik ked­venc kirán­duló­helye. A park­ban lévő tó egyik szige­tén, idil­likus kör­nye­zet­ben talál­ható egy „mese­kastély”, a közép­kori vár­kas­té­lyok­ra em­lé­kez­tető Franzensburg. A rend­kívül gaz­dag beren­dezést az 1800-as évek ele­jén az Osztrák Császár­ság terü­letén talál­ható kolos­to­rok­ból, kas­té­lyok­ból gyűj­tötték össze, mint például a Magyar Koro­názá­si Terem Eger­ből szár­mazó mennye­ze­tét. Láto­gatás a Franzensburg­ban, majd utazás a Bécsi-erdő lába­inál fekvő Mödling­be. Közös séta a han­gu­la­tos óvá­ros­ban, mely­nek két gyöngy­szeme a szép rene­szánsz város­háza és a gótikus Szt. Othmar-temp­lom.
A szabad prog­ramot követően fotó­szünet Liechten­stein im­po­záns várá­nál (ez volt valaha a híres Liechtenstein her­cegek ősi fész­ke), utána to­vább­uta­zás a Bécsi-erdő szívé­ben fekvő Hei­ligen­kreuz falu­ba. Itt talál­ható Ausztria leg­régibb és leg­je­len­tő­sebb cisz­ter­cita kolos­tora. A közép­kor­ból kivá­ló álla­pot­ban fenn­maradt épü­let­együt­tes a közép-európai gó­tika egyik leg­ér­té­ke­sebb mű­em­léke. A veze­tés során nem csak a kolos­tor külön­böző ter­meit cso­dál­hat­juk meg, hanem sok ér­de­kes­sé­get is meg­tud­ha­tunk a szer­ze­te­sek év­szá­za­dok­kal eze­lőtti asz­kéta élet­mód­járól. Ezután a szom­szé­dos Mayerlingbe utazunk, ahol egy vadász­ház­ban 1889-ben Ferenc József csá­szár és Sisi egyet­len fiú­gyer­meke, Rudolf trón­örö­kös ön­gyil­kos­sá­got köve­tett el a szere­tő­jé­vel együtt. A XIX. század egyik leg­rej­télye­sebb ese­mé­nyé­nek hely­szí­nét a császár áté­pít­tette egy kar­me­lita kolos­tor­rá, a temp­lom főol­tára pont ott van, ahol a 2 holt­tes­tet meg­talál­ták. A temp­lom és a mel­let­te lévő emlék­kiál­lítás meg­te­kin­té­se után utazás a Bécs kör­nyéki szál­lodába (2 éj).

2. nap: Bécs, Schönbrunn

Délelőtt is­mer­ke­dés az oszt­rák fővá­ros­sal az autó­busz­ból, közben pihenő az egé­szen kü­lön­le­ges Hundertwasser-ház­nál. Ezt köve­tően közös séta a bel­város­ban, látogatás a híres Szent István-szé­kes­egy­ház­ban. A szabad prog­ram alatt le­he­tő­ség a Hofburg világ­hírű kincs­tá­rá­nak vagy a Császá­ri lak­osz­tá­lyok­nak, esetleg vala­mely más múze­um­nak a meg­lá­to­ga­tá­sára. Délután a Habsburgok egy­kori rezi­den­ci­ájá­ba, a Bécs egyik kül­vá­ro­sá­ban talál­ható Schönbrunni kas­tély­ba láto­ga­tunk. A pom­pás bel­ső ter­mek meg­te­kin­té­se köz­ben sok magyar vonat­ko­zású em­lék­kel is ta­lál­koz­ha­tunk. A kas­tély barokk park­ja az oszt­rák kert­mű­vé­szet egyik leg­szebb pél­dája.

3. nap: Klosterneuburg, Kreuzenstein vára, Wachau (Krems, Dürnstein)

Klosterneuburgi sétával kezdjük a napot. Ez a kis­város vala­ha az oszt­rák her­cegek szék­helye volt. A séta után meg­néz­zük az euró­pai hírű ágos­ton­ren­di kolos­tort, mely­nek leg­ér­té­ke­sebb kin­cse a Verduni oltár (sok művé­szet­tör­té­nész szerint ez a közép­kor leg­nagy­sze­rűbb zománc mun­kája).
Klosterneuburg­gal majd­nem szem­ben, a Duna túl­ol­dalán emel­kedik a pazar fek­vésű Kreuzenstein vára. Egy kö­zép­kori vár­rom helyén a XIX. század végén, a XX. század ele­jén épít­tet­te fel Hans von Wilczek gróf az „esz­ményi várat”, ráa­dásul ren­geteg érté­kes közép­kori hasz­ná­lati tár­gyat, búto­ro­kat, fegy­ve­reket, fest­mé­nye­ket, szob­ro­kat, ipar­művé­szeti tár­gya­kat gyűj­tött össze a ter­mek beren­de­zé­sére. Így tény­leg az a láto­gató érzé­se, hogy egy tipi­kus közép­kori vár­ba érke­zett.
Délután búcsút veszünk Bécs környé­kétől, és a Wachau, az Oszt­rák Duna­ka­nyar felé vesszük az irányt. Krems városa a Wachau ke­leti kapu­jában egyi­ke Alsó-Auszt­ria leg­szebb kis­váro­sai­nak, mind a góti­ka, mind a rene­szánsz, mind a ba­rokk idő­sza­kából marad­tak meg érté­kes tör­té­nel­mi emlé­kei. Vá­ros­né­zés Kremsben, majd a Wachau leg­lá­to­ga­tot­tabb kis­váro­sá­ba, a pa­zar fek­vésű Dürnsteinba uta­zunk. A város­ka felet­ti vár­ban rabos­ko­dott vala­ha az an­gol király, Orosz­lán­szívű Richárd. Közös séta, majd to­vább­uta­zás a szál­lodához, mely a Duna mentén talál­ható, egy bájos kis­város­ban a Wachau szívében (1 éj).

4. nap: Wachau (Spitz, Aggstein, sétahajózás, Melk)

A nap nagy részét az Osztrák Dunakanyarban, a Wachau­ban tölt­jük. Auszt­ria keleti felé­nek talán legel­bűvö­lőbb vidé­ke ez. Megis­mer­ke­dünk egy tipikus „wachaui” kis­város­sal, Spitz-cel (Duna-parti sétány, szép re­ne­szánsz és barokk há­zak, gó­tikus plé­bá­nia­temp­lom, szőlős­ker­tek), láto­gatást teszünk a lenyű­göző fek­vésű Aggstein várá­ban (párat­lanul szép pano­ráma a „wachaui” tájra), vala­mint le­he­tő­ség lesz séta­hajó­zásra is, hiszen a vi­dék szép­sége első­sor­ban hajó­ról élvez­hető. A nap egyik csúcs­pont­ját a Melki apát­ság, az oszt­rák barokk mes­ter­mű­vé­nek meg­te­kin­té­se jelenti. A Duna feletti domb­ra épült hatal­mas épü­let­együt­tes dísz­ter­mei és maga az apát­sági temp­lom az egye­temes ba­rokk művé­szet csúcs­pont­ját kép­viselik.
Késő délu­tán haza­utazás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tar­tásának függvényében felcserélődhet.

A szállásról:

„A” jelű csoport: 2 éjszaka Bécs kör­nyé­kén 4 csil­la­gos, 1 éjszaka pedig az Osztrák Duna­ka­nyar­ban, szép, színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

 

„B” jelű csoport: 2 éjszaka Bécs kör­nyé­kén 3 csil­la­gos, 1 éjszaka pedig az Osztrák Duna­ka­nyar­ban, szép, színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

 

A Bécs melletti szállodáktól Bécs belvárosába tömegközlekedéssel kb. 25-30 perc alatt be le­het jutni.

 

Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Az ellátásról:

Büféreggeli (fakultatív félpanzió). A vacsorák mindegyik szál­lo­dá­ban 3 fogásosak, a Duna­ka­nyar­ban lévő szál­lo­dá­ban salátabüfével kie­gé­szít­ve.

Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Utazás azonosítója: 3178
Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

Ausztria, Alsó Ausztria, Laxenburg

Útazonosító: 3178

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

Ausztria, Alsó Ausztria, Laxenburg

Útazonosító: 3178

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!