Északolasz tavak és műemlékvárosok

Tartson velünk a Északolasz tavak és műemlékvárosok utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Olaszországot északról, a kontinens többi részétől az Alpok láncai választják el. Itt az Alpok déli oldalán a jégkorszaki gleccserek által kivájt mélyedésekben pompás fjordszerű tavak alakultak ki. A tóparti ódon hangulatú, sikátoros települések, a buja mediterrán növényzet és a környező, gyakran hóborította hegyóriások együttese nem egy könnyen felejthető látvány.
A körutazás során Észak-Itália 4 legnagyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) megnézzük a bűbájos Orta-tavat is, kirándulást teszünk az Alpok második legmagasabb hegylánca, a Monte Rosa keleti lábainál található Macugnaga faluba, és természetesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag kereskedővárosok sem maradhatnak ki a programból. Padova, Vicenza, Mantova, Bergamo, de különösen Verona, valamint Milánó középkori és reneszánsz időkből származó emlékei közel egy szinten vannak Velence, Firenze vagy Róma műkincseivel.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 7.00
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Siófok - 7.40
OMV benzinkút a McDonald's-nál
Nagykanizsa - 8.50
MOL benzinkút a 7-es út mellett

 

Program:

1. nap: Padova

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var parkolójából. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­kanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubl­jana – Mestre út­vo­na­lon Padovába, Szt. Antal vá­ro­sá­ba. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazi­lika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, fres­kók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Verona, Mantova

Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­ország egyik legvon­zóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvá­rosban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-sírem­lé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­teátrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gazdag templom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodálatos templom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­kedik ki, mely az euró­pai román stílusú építé­szet egyik remek­műve.
A délután hátra­lévő részé­ben a szép fekvésű Man­to­vá­ba kirán­dulunk, ahol a közép­kori hercegi pa­lo­tát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olasz­országban. A pompás dísz­ter­mek bejá­rása igazi csemegét jelent a művé­szetek kedve­lőinek.

3. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)

Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Először egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmi­onéba láto­gatunk. A városka egy kes­keny, a tóba messze benyúló fél­sziget csücs­kében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán legnép­szerűbb üdülő­helye (medi­terrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakultatív le­he­tő­ség a félsziget körbe­ha­jó­zá­sára motor­csó­na­kokkal.
To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­ráma­úton a tó északi részébe, amelyik fjord­szerűen, mélyen benyúlik az Alpok hegy­óri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegy­lánc lába­inál, a tópar­ton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvárosban, a tó fölé maga­sodó vár meg­lá­to­ga­tása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt kö­ve­tő­en le­he­tő­ség komppal átkelni az egyedül­álló fek­vé­sű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turista­központ. A hely külön­le­ges­ségét az adja, hogy az ódon hangu­latú siká­torok szinte bepré­se­lődnek a tó és egy hatalmas hegy közé.
A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állomása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kisvá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban a keleti part pano­ráma­útján térünk vissza a szál­lodába. Így az autóbusz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton magasodó hegyek pano­rámáját.

4. nap: Milánó, Comói-tó, Como

Utazás Milánóba, Olaszország második leg­na­gyobb városába. Séta a belvárosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tete­jére, ahol kiválóan tanul­má­nyoz­ható a közép­kori építé­szek és kőfa­ragók zseniális munkája.
A délutáni órák­ban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como váro­sával (nagyszerű kated­rális). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).
5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa

Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borromeo kastély kü­lön­le­ge­sen szép teraszos park­kal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óváro­ssal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pont­jairól tiszta időben kivá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második legma­gasabb hegy­lánca (legma­gasabb csúcsa, a Dufour­spitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lábainál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A követ­kező programunk az Orta-tó. A roman­tikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legelragadóbb természeti csodájának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, közép­kori hangu­latú Orta San Giulio város­kával, le­he­tő­ség átha­józni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft (garantált in­du­lás).

7. nap: Bergamo, Iseói-tó

Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Bergamói-Alpok lába­inál elte­rülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falak­kal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megő­rizte közép­kori jellegét (törté­nelmi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­vá­rosból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a közép­kori város­házát, a város­tornyot (lifttel fel lehet menni a tete­jére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mau­zó­leumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodá­latos temp­lomot, a kated­rálist valamint a Santa Maria Maggiore-temp­lomot.
Délután az Iseói-tóval ismer­kedünk, mely szépsé­gében semmivel sem marad el Észak-Olasz­ország más, híre­sebb tavaitól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisvá­rosában, majd le­he­tő­ség résztvenni a „3 sziget” hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó köze­pén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek legma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Vicenza

Délelőtt Vicenzával ismerkedünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagy­szerű rene­szánsz palotái, épüle­tei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta zarán­dok­helye. A város­néző séta során termé­sze­tesen látjuk a nagy mester két leghí­re­sebb művét: a főtéren álló palotát (a bazi­likát) és a Teatro Olimpicót.
Késő délelőtt indulás hazafelé, utazás a Mestre – Ljubl­jana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Budapestre az esti órákban.

* A máj. 14-i és a júl. 15-i csopor­toknál a szállodákat fordí­tott sorrend­ben tudtuk foglalni, ezért a progra­mo­kat is eltérő sor­rendben bonyo­lítjuk le az aláb­biak szerint:

1. nap: Padova
2. nap: Milánó, Comói-tó, Como
3. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella,
             Isola dei Pescatori), Stresa
4. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
5. nap: Bergamo, Iseói-tó
6. nap: Verona, Mantova
7. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine,
             Limone, Riva del Garda)
8. nap: Vicenza

Tehát vala­mennyi program teljesülni fog, csak más sor­rendben.

A szállásról:

3+1 éjszaka Verona kör­nyé­kén egy szép 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.


Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban

Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Utazás azonosítója: 2209
Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Északolasz tavak és műemlékvárosok

Északolasz tavak és műemlékvárosok

Olaszország, Veneto, Padova

Útazonosító: 2209

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Északolasz tavak és műemlékvárosok

Északolasz tavak és műemlékvárosok

Olaszország, Veneto, Padova

Útazonosító: 2209

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!